การรับโอนสมาชิก


สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือ โอนมารับราชการในสังกัดสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและมีความประสงค์ที่จะย้าย หรือ โอนสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด สามารถกระทำได้ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (ดูวิธีการสมัคร)ในระหว่างการสมัครให้ผู้สมัครแจ้งกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งจะขอย้าย หรือ โอน สมาชิกมาจากสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด จะดำเนินการติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกย้ายมา หรือ โอนมา เพื่อดำเนินการโอนทุนเรือนหุ้น และภาระ(ถ้ามี)ของสมาชิก