ระเบียบ ข้อบังคับ


  1. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2548 pdf [ Download ]
  2. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2550 pdf [ Download ]
  3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
  4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ. 2553 pdf [ Download ]
  5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ. 2554 pdf [ Download ]
  6. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและทายาท พ.ศ. 2555 pdf [ Download ]
  7. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ตามโครงการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน พ.ศ. 2555 pdf [ Download ]
  8. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2555 pdf [ Download ]
  9. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ พ.ศ.2556 pdf [ Download ]
  10. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 pdf [ Download ]