การให้ออกของสมาชิกสมทบ


สมาชิกอาจถูกให้ออกเพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้

  1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  2. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
  3. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
  4. แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ