การลาออกสมาชิก


สมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ

  1. ไม่มีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ หรือ มีมูลค่าหุ้นมากกว่าภาระหนี้ที่ตนเองมีอยู่กับสหกรณ์ หากมีภาระหนี้มากกว่าหุ้นก็ต้องชำระหนี้ให้หุ้นมากกว่าหนี้
  2. ต้องไม่ติดเป็นผู้ค้ำประกันสมาชิกท่านใด หากติดผู้ค้ำกับสมาชิกท่านใด ให้สมาชิกที่ทำสัญญากู้เงินหาสมาชิกผู้อื่นมาค้ำแทนสมาชิกที่ขอลาออก โดยให้ผู้ค้ำคนใหม่มาลงลายมือชื่อที่สหกรณ์โดยให้แจ้งว่าจะมาเปลี่ยนผู้ค้ำ เว้นแต่สมาชิกที่ย้ายสังกัดสามารถดำเนินการภายหลัง โดยให้มีมูลค่าหุ้นมากกว่าหนี้ก็สามารถยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก่อนได้

ขั้นตอนวิธีดำเนินการ

  1. ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ตามข้างบน
  2. รับแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ หรือ [ Download ]
  3. ยื่นแบบฟอร์มที่สหกรณ์ ทางเจ้าหน้าที่จะเขียนบันทึกเจ้าหน้าที่ในส่วนบันทึกเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบภาระค้ำประกัน และภาระหนี้ เป็นต้น
  4. เจ้าหน้าที่รับเอกสารไว้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการและจะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติแล้ว