การลาออกของสมาชิกสมทบ


สมาชิกสมทบลาออกทำได้ดังนี้

  1. รับหนังสือแจ้งความจำนงและแจ้งความจำนงต่อคณะกรรมการได้ที่สหกรณ์
  2. จะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นชอบด้วยข้อบังคับจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้