การสมัครสมาชิก


คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิก

 1. ต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมในระบบสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น หรือข้าราชการตำรวจบำนาญที่จ่ายเงินเดือนจากตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าสหกรณ์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร แต่สหกรณ์จะมีส่วนกำไรจากการให้สินเชื่อแก่สมาชิก ที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้สถาบันการเงินอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มาจัดสรรเป็นประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิกดังนี้

 1. เงินปันผล
 2. ดอกเบี้ยเงินฝากอัตราพิเศษไม่เสียภาษี
 3. เงินเฉลี่ยให้คืนจากผู้ที่กู้ที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นครบถ้วน
 4. สิทธิการกู้ 
 5. สิทธิการรับสวัสดิการต่างๆมากมาย สืบค้นได้จากเว็บไซต์นี้
 6. ความภูมิใจจากการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มอย่างเดียว ดาวน์โหลด หรือรับแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นำแบบฟอร์มไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสัญญาบัตรของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่สหกรณ์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท แต่หากเคยลาออกแล้วมาสมัครใหม่ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท