การสมัครสมาชิกสมทบ


คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

  1. ต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมในระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์
  2. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
  3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดนราธิวาส
  4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

หลักฐานการสมัคร

  1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก รับแบบฟอร์มได้ที่ทำการสหกรณ์

วิธีการสมัคร

  1. ยื่นแบบฟอร์มที่สหกรณ์โดยในแบบฟอร์มต้องมีผู้รับรองที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นไม่น้อยกว่า 2 คน
  2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมนี้สมาชิกสมทบจะเรียกคืนไม่ได้