บริการด้านสินเชื่อ

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเงินกู้ที่สมาชิกสามารถใช้เงินเมื่อไหร่ และที่ไหนก็ได้ ภายในวงเงิน 50,000 บาทการถอนใช้เงินจะทำโดยผ่านตู้ ATM

การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ในการให้กู้ ดังนี้

 1. ต้องเป็นสหกรณ์ที่ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 1 งวด (เดือน)
 2. สมาชิกต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงศรีฯ และต้องรับบัตร ATM แล้ว (การกู้และการกดใช้เงินจะต้องใช้บัตร ATM)
 3. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ หากยังไม่เปิดบัญชี คลิกบริการด้านเงินฝาก เมนูการเปิดบัญชีสหกรณ์
 4. วงเงินกู้ได้ ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ต้องพิจารณาสิทธิการกู้ของสมาชิก เป็นรายๆไป
 5. กำหนดผ่อนชำระภายใน 48 งวด (เดือน) โดยสหกรณ์จะส่งหักชำระหนี้จากเงินเดือนของสมาชิกทุกๆเดือนจนกว่าจะหมด
 6. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (หากกดเงินใช้แล้ว ดอกเบี้ยประมาณ 1 บาท - 315 บาท ต่อเดือน ตามยอดเงินที่กดใช้)
 7. การยื่นกู้ใหม่ผู้กู้จะต้องส่งคืนเงินกู้เดิมหมดแล้ว และหมดอายุสัญญาเดิมแล้ว 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาเดิม

เอกสารหลักฐานที่ใช้

 1. แบบฟอร์มเงินกู้ที่สหกรณ์ตามสหกรณ์กำหนด รับแบบฟอร์มได้ที่ทำการสหกรณ์
 2. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ รับแบบฟอร์มได้ที่ทำการสหกรณ์ (กรณีสมาชิกยังไม่ได้เปิดบัญชี) ในแบบฟอร์มต้องมีลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการมาด้วย
 3. สำเนาบัตรราชการ/บัตรประชาชน ของสมาชิกผู้ขอกู้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง

เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี้ เพื่อดูการกู้เงินและถอนเงินสด

เงินกู้สามัญ-ทั่วไป
 1. สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนบวกด้วยมูลค่าหุ้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 25% ของเงินที่ต้องการกู้
 3. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 25% ไม่ต้องนำเงินมาซื้อหุ้น สหกรณ์จะหักเงินกู้สามัญมาเพิ่มเป็นทุนเรือนหุ้นให้ครบ 25% เมื่อสมาชิกได้เงินกู้สามัญ
 4. ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด
 5. ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังหักสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท (รวมเงินประจำตำแหน่ง เงินพสร., เบี้ยเลี้ยง 2,000.- บาท, เงินเสี่ยงภัย 2,500.-บาท)
 6. จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ โดยหักจากเงินเดือนติดต่อกันจนหมดสัญญา ไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 บาท (เปิดสมุดครั้งแรก 1,000.- บาท หักจากเงินกู้หรือชำระด้วยเงินสด)
 7. จะต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 2 งวดติดต่อกันในรอบปีบัญชี
 8. จะต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน หรืออยู่ระหว่างฟ้องคดีกับสหกรณ์
 9. เป็นสมาชิกสหกรณ์ระหว่าง 
  6 เดือน – 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 400,000.- บาท ให้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
  เกิน 1 ปี – 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 700,000.- บาท ให้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน
  เกิน 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท ให้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน
  สัญญาเงินกู้ไม่เกินมูลค่าทุนเรือนหุ้นไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องให้กรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม เซ็นรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกันจริง
 10. สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญาเงินกู้ และสัญญาเงินกู้สามัญประเภทอื่นไม่เกิน 2 สัญญากู้
 11. สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้สามัญต่อสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 8 งวด สามารถยื่นกู้เงินใหม่ โดยวิธีแปลงหนี้เงินกู้เดิมเป็นหนี้เงินกู้ใหม่ตามสัญญาเงินกู้ใหม่ได้
 12. สัญญาเงินกู้ต้องผ่านการรับรองผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการและเจ้าหน้าที่การเงินรับรองการหักเงิน
 13. บันทึกการพิจารณาให้ความของผู้บังคับบัญชา ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร หรือรักษาราชการแทน

หมายเหตุ

 1. ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร รายละ 8 บาท
 2. แนบสำเนาบัตรผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และภรรยาพร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนาผู้ต้อง
เงินกู้สามัญ-อาวุธปืน (ตามราคาปืน)

งินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธ มีหลักเกณฑ์ในการให้กู้ ดังนี้

 1. วงเงินกู้เป็นจำนวนตามราคากลางที่ทางร้านหรือบริษัทกำหนด หรือที่อื่นๆตามสมาชิกต้องการ
 2. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ก่อน หากยังไม่เปิดบัญชี คลิกบริการด้านเงินฝาก เมนูการเปิดบัญชีสหกรณ์
 3. เป็นสมาชิกและส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด (เดือน)
 4. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนได้เพียงคนละ 1 กระบอก
 5. ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี
 6. ไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

เอกสารหลักฐานที่ใช้

 1. แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนที่สหกรณ์ตามสหกรณ์กำหนด สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ทำการสหกรณ์
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 
 3. สำเนาบัตรราชการผู้กู้
 4. สำเนาบัตรราชการผู้ค้ำประกัน
 5. ใบ ป.3
 6. ใบ ป.4 (ในกรณีซื้ออาวุธปืนต่อจากบุคคลต่อ)

ขั้นตอนการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน

 1. สมาชิกตรวจสอบรายการปืนที่อยู่ในโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ทำการสหกรณ์
 2. สมาชิกนำหลักฐานที่แจ้งไว้ข้างต้นยื่นต่อสหกรณ์
 3. รอรับปืน ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของปืน เพราะรายการปืนบางประเภทต้องนำเข้า
เงินกู้สามัญ-เพื่อการศึกษา (15,000 บาท)

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิก

 1. เป็นสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 งวด
 2. ต้องให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์คำนวณการใช้สิทธิการกู้ของสมาชิก
 3. วงเงินเงินกู้สามารถกู้เงินได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท และกู้สมทบได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.5% ต่อปี ผ่อนชำระ 24 งวด
 5. ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน

หลักฐานที่ใช้

 1. หลักฐานแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆจากสถาบันการศึกษาในปีที่ยื่นกู้ เช่น ใบเสร็จต่างๆ
 2. หลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษา หรือหลักฐานว่าเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
 3. บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
 4. สำเนาสมุดเงินฝาก ธ.กรุงไทยด้านที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของสมาชิก
 5. แบบฟอร์มสัญญาขอกู้ รับได้จากสหกรณ์

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เตรียมหลักฐาน ข้อ 1-4 พร้อมผู้ค้ำประกัน 1 คน มาที่สหกรณ์
 2. รับแบบฟอร์มสัญญาขอกู้ที่สหกรณ์ กรอกแบบฟอร์ม พร้อมผู้ค้ำลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 3. นำเข้าที่ประชุมเพื่อรออนุมัติ และจะโอนเงินให้สมาชิกทันที
เงินกู้สามัญ-มงคลสมรส (50,000 บาท)

การกู้เพื่อการมงคลสมรสเป็นผลต่อเนื่องจากสวัสดิการยืมทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรสรายละ 50,000 บาท ที่ไม่ได้นำเงินมาคืนที่ยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับยืมจากสหกรณ์ เงินดังกล่าวสามารถผ่อนชำระ?24 งวด อัตราดอกเบี้ย 7.5% โดยจะส่งหักจากการเงินต้นสังกัด ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ (เงินเดือน+พสร.+ตำแหน่ง+เบี้ยเลี้ยง2,000)-(รายการถูกหักจากการเงิน) ต้องไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท

เงินกู้สามัญ-ฌาปนกิจ (30,000 บาท)

การกู้เพื่อการฌาปณกิจเป็นผลต่อเนื่องจากสวัสดิการยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจรายละ 30,000 บาท ที่ไม่ได้นำเงินมาคืนที่ยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับยืมจากสหกรณ์ เงินดังกล่าวสามารถผ่อนชำระ 36 งวด อัตราดอกเบี้ย 7.5% โดยจะส่งหักจากการเงินต้นสังกัด ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ (เงินเดือน+พสร.+ตำแหน่ง+เบี้ยงเลี้ยง2,000)-(รายการถูกหักจากการเงิน) ต้องไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท