การขาดจากสมาชิก


สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  4. เป็นบุคคลล้มละลาย
  5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำโดยมีความผิด
  6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์