การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ


สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
  4. ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
  5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
  6. ถูกให้ออกจากงานประจำ