ประวัติสหกรณ์


          ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2513 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ออกหนังสือชี้ชวนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาสจำกัด และให้บรรดาข้าราชการตำรวจภูธรสังกัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเข้าเป็นสมาชิกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2513 และผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2513 ขออนุมัติ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในหมู่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และทางอธิบดี กรมตำรวจก็อนุมัติให้จัดตั้งได้ และได้มีการจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาสจำกัดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2513 ณ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ที่ประชุมได้มีการกำหนดชื่อและที่ตั้งสำนักงานของสหกรณ์ พิจารณากำหนดข้อบังคับ เลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน โดย พ.ต.อ.กัมปนาถ จุลุปัตติ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จำนวน 255 คน และพิจาณาลงมติให้กำหนดชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาส จำกัด ที่ตั้งสำนักงานที่กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้รวม 12 คน เป็นคณะผู้จัดตั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่ คณะผู้จัดตั้ง ตำแหน่ง
1 พ.ต.อ.กัปนาถ จุลุปัตติ ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
2 พ.ต.ท.ธำรง กัมพลานนท์ รองประธาน
3 ร.ต.อ.สุนทร วรรณรักษ์ เหรัญญิก
4 ร.ต.อ.ดำรงค์ อภิบาลศรี เลขานุการ
5 พ.ต.ท.โกวิท ภริตานนท์ กรรมการ
6 พ.ต.ท.นรสิงห์ วรฉัตร กรรมการ
7 พ.ต.ท.ณคร พรหมชัย กรรมการ
8 พ.ต.ต.จำลอง จันทร์วคำ กรรมการ
9 พ.ต.ต.ประดับ พรรณราย กรรมการ
10 ร.ต.อ.สุวัจน์ คชภักดี กรรมการ
11 ร.ต.ท.ทรงพล อาประยูร กรรมการ
12 ว่าที่ ร.ต.ต.สัมพันธ์ เทพยา กรรมการ

          วันจดทะเบียนสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาส จำกัด มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 255 คน ส่งเงินค่าหุ้นครั้งแรก 9,630.-บาท และมีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้จำนวน 22 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 120,600.-บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2513 สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาสตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2513 และได้มีการแก้ไขข้อบังคับขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2520 ประธานกรรมการคนแรกชื่อ พ.ต.อ.กัปนาท จุลุปัตติ ผู้จัดการคนแรกชื่อ นางสาวชรินทร์ ชินวงษ์พรามณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,885 คน คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ฝ่ายจัดการ 7 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน