บริการด้านเงินฝาก

หลักเกณฑ์และวิธีการการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

 1. รับแบบฟอร์มการเปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์ซึ่งสมาชิกต้องมาเปิดเอง เพื่อเปิดบัญชีและรับสมุดบัญชีในวันเดียวกัน
 2. นำสำเนาบัตรราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
 3. เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท และจะส่งหักจากการเงินต้นสังกัดขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท หรือตามที่สมาชิกระบุไว้
 4. ดอกเบี้ยจากการฝากเงินไม่เสียภาษี อัตราดอกเบี้ยดูได้จากหน้าเว็บไซต์

การนำส่งเงินฝาก

ตามปกติแล้วสหกรณ์จะหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกทุกๆเดือนมาเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกจากการเงินต้นสังกัดตามจำนวนเงินในแบบฟอร์มที่ท่านสมาชิกกรอกเมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก แต่หากสมาชิกต้องการฝากเพิ่มสามารถนำส่งเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิกด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฝ
ถ้าฝากเป็นเช็คให้สั่งจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาส จำกัด

วิธีที่ 2 นำเงินเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องส่งนำสำเนาหลักฐานการฝากเงินมายื่น หรือโทรมาแจ้งและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลหากไม่แจ้งสหกรณ์ทางสหกรณ์จะไม่รับรู้ได้

การเปิดบัญชีสหกรณ์

การเปิดบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนรู้จักการออมทรัพย์ของตนเองนอกเหนือจากการถือหุ้น ซึ่งมีข้อแตกต่างจากหุ้นที่เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกสามารถเบิกถอนได้โดยไม่ต้องลาออกจากสหกรณ์เหมือนกับการถอนหุ้น อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ดังนั้นถือว่าออมทรัพย์โดยเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์เป็นทางเลือกที่ดี หลักเกณฑ์ทั่วไปมีดังนี้

 1. เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท
 2. นำสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี (100,000 ละ 4,500)ซึ่งจะทบเป็นเงินต้นทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี มีดังนี้

 1. รับและยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่สหกรณ์
 2. รับสมุดคู่ฝากได้ทันที
การฝากเงิน

สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์แล้ว หากมีความประสงค์ที่จะฝากเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สหกรณ์หักจากการเงินต้นสังกัดแล้ว ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมี 2 วิธี ดังนี้

 1. นำเงินสด หรือ เช็ค มาเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ โดยเช็คให้สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. โอนเข้าบัญชีกรุงไทยของสหกรณ์ โดยต้องนำสำเนาการโอนมาที่สหกรณ์ด้วย มิเช่นนั้น สหกรณ์ไม่สามารถรับรู้ได้
การเปลี่ยนแปลงหักเงินเข้าบัญชี

ครั้งเริ่มแรกเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาชิกจะเขียนคำยินยอมขอให้สหกรณ์หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเอง หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด การยินยอมให้หักเงินเข้าบัญชีเงินฝากนั้น สมาชิกสามารถยื่นคำร้องโดยใช้แบบตามที่สหกรณ์กำหนด สมาชิกสามารถรับแบบได้ที่สหกรณ์ หรือ สามารถดาวน์โหลด [ Download ]

ในกรณีที่ดาวน์โหลดมาสามารถให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ แต่สมาชิกจะต้องเขียนคำร้องในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และถูกต้อง

การถอนเงิน

ในกรณีที่สมาชิกต้องการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถถอนได้ โดยการถอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสามารถทำได้ดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจถอนเงินฝากคือผู้มีอำนาจถอนเงินที่ระบุไว้ในตอนที่เปิดบัญชี โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าของบัญชีเอง โดยมาถอนเงินที่ทำการสหกรณ์
 2. ผู้มีอำนาจถอนนำสมุดคู่ฝากมาด้วย
 3. สมาชิกทำถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เดือนละ 1 ครั้งซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หากถอนมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง จะมีค่าธรรมเนียมในการถอน
 4. สมาชิกสามารถถอนในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท เพื่อรักษาสภาพของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
การปิดบัญชี

ผู้ที่สามารถปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้

 1. กรณีสมาชิกได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 2. กรณีสมาชิกไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์
 3. ผู้ต้องการปิดบัญชีให้นำสมุดคู่ฝากมาที่ทำการสหกรณ์ด้วย