การเปลี่ยนแปลงข้อมูล


  1. สมาชิกสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  2. โดยนำหลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ มายื่นต่อสหกรณ์

**เหตุผลที่ให้สมาชิกแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม**