การย้ายสังกัด


สมาชิกที่ย้ายสังกัด หรือ โอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ใหม่มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัดไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก(ถ้ามี)ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

วิธีการดำเนินการมีดังนี้

  1. ให้สมาชิกที่ย้ายสังกัดที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกับสหกรณ์(ใหม่)ทำการสมัคร
  2. เมื่อสหกรณ์รับเป็นสมาชิกแล้วให้ทางสหกรณ์(ใหม่)โทรมาแจ้งกับสหกรณ์ว่าตนได้สมัครสมาชิกกับสหกรณ์(ใหม่)
  3. ทางสหกรณ์จะประสานเรื่องกับสหกรณ์ที่ท่านสมัคร และสหกรณ์จะทำการโอนหุ้น และหนี้ ไปยังสหกรณ์ที่สมาชิกสมัคร(ใหม่)