การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสมทบ


สมาชิกสมทบสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง