หุ้นและการถือหุ้นสมาชิก


การถือหุ้นของสมาชิก

สหกรณ์จะออกหุ้นให้กับสมาชิกมูลค่าหุ้นละสิบบาท โดยสมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกตามส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน(เงินได้รายเดือนหมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย)ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ดังต่อไปนี้

1. เงินเดือนตั้งแต่
1.1 6,000 - 10,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 100 หุ้น = 1,000 บาท


1.2 10,001 - 15000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 120 หุ้น = 1,200 บาท

1.3 15,001 - 20,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 150 หุ้น = 1,500 บาท

1.3 20,001 บาทขึ้นไป ถือหุ้นรายเดือน 180 หุ้น = 1,800 บาท

2. แต่ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดข้างต้น หรือจะขอซื้อเพิ่มอีกเมื่อใดก็ได้ ก็ย่อมทำได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดไม่ได้ ทั้งนี้การจะเพิ่ม-ลดหุ้นต้องพิจารณาอัตราเงินเดือนของสมาชิกด้วย

3. หนังสือแจ้งความจำนงสามารถรับที่สหกรณ์

4. จะโอนหรือถอนหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

5. สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

6. สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นเดือนที่หักจากการเงินต้นสังกัดแล้ว หรือสามารถตรวจสอบโดยเข้าระบบสอบถามข้อมูลตนเอง

สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากหุ้น ดังนี้

1. เงินปันผล สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ดังนี้
1.1 จ่ายเงินปันผลตามหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้เมื่อสิ้นปีบัญชี(31 ธันวาคม)
1.2 การคิดเงินปันผล สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตามระเบียบของสหกรณ์

2. ใช้เป็นวงเงินค้ำประกันเงินกู้
สมาชิกสามารถใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกันกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินค่าหุ้น

3. เงินสะสมของสมาชิก
เงินค่าหุ้น จะถอนคืนได้ต่อเมื่อออกจากการเป็นสมาชิก