การตั้งผู้รับโอนประโยชน์


  1. สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรมซึ่งสหกรณ์จะมีแบบฟอร์มให้ครั้งสมัครเมื่อสมาชิก
  2. ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้
  3. เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก็คืนแก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว 
  4. สมาชิกสามารถตั้งผู้รับโอนประโยชน์เมื่อครั้นสมัครสมาชิก