การตั้งผู้รับโอนประโยชน์


  1. สมาชิกสมทบอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนตายนั้น โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
  2. ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  3. เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทลผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก็คืนแก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
  4. ผู้รับโอนประโยชน์ต้องยื่นคำรับรองขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่สมาชิกสมทบนั้นตายหรือตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ 
  5. ผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบนั้นต้องแนบสำเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นถึงแก่ความตายไปให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
  6. และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน 15 วัน 
  7. กรณีที่ผู้รับเงินผลประโยชน์ที่สมาชิกสมทบตั้งไว้ไม่ยื่นขอรับเงินผลประโยชน์ หรือ ผู้รับเงินผลประโยชน์ไม่มีตัวตน เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนเงินผลประโยชน์ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
  8. สมาชิกสมทบสามารถตั้งผู้รับโอนประโยชน์เมื่อครั้นสมัครสมาชิก